ROBLAB
Please enable JS

Robot + umenie Vedecké kolokvium

Dátum: 22 November, 2019

Miesto konania: UVP Technicom, Roblab

Pozvánka: stiahnuť

Program: stiahnuť

Priamy prenos: link

Foto: MAO / Marek Čecho

Zameranie kolokvia

Kreatívne využívanie robotických systémov je dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie, a to už aj v umeleckých disciplínach. Ponúka v porovnaní s bežnými metódami nedosiahnuteľné možnosti. Dôležitou úlohou súčasných metód navrhovania inovatívnych architektonických konštrukcií, dizajnérskych či umeleckých diel je hľadanie nových výrazových prejavov, ktoré sú zladené s optimálnou tvarovou, štrukturálnou a materialovou konfiguráciou navrhovaného systému. Zhmotnenie takýchto virtuálnych štruktúr do materialovej podoby v súčasnosti je proces tzv. digitálnej fabrikácie, zahrňujúci všetky fázy tvorby architektonického diela. od vízie až po výrobu prostredníctvom digitálnych podprocesov /CAD, CAE, CAM/ a prototypingu. Cieľom kolokvia bude skúmať možnosti parametrickej tvorby a digitálnych fabrikačných technológií pri práci s novými materiálmi v rámci procesu výučby architektúry, dizajnu a výtvarného umenia

Program kolokvia

08:50 - 09:00

Registrácia

09:00 - 09:15

Otvorenie kolokvia, RobLab FU TU re

Ján Kanócz — Fu TUKE

09:15 - 09:30

BETWEEN HANDS – tvorivý priestor medzi vlastnou a robotickou rukou

Juraj Koban — Fu TUKE

09:30 - 09:45

Umenie mikrobotov (DIY)

Richard Kitta — Fu TUKE

09:45 - 10:00

Usmernené dlabanie dreva

Tibor Uhrín — Fu TUKE

10:00 - 10:15

RobLab

Michal Mihaľák — Fu TUKE

10:15 - 10:30

Využitie robotiky na strojníckej fakulte

Sjf TUKE

10:30 - 11:00

Prestávka na kávu

11:00 - 11:30

Ateliér FLO|W

Miloš Florián — Fa ČVUT

11:30 - 11:45

Rese arch – platforma pre nezávislý výskum, vyučovanie a tvorbu

Tomáš Tholt — Rese arch

11:45 - 12:00

Základný kurz výpočtového navrhovania a digitálnej fabrikácie na FaSTU

Roman Hajtmanek a Martin Uhrík — Fa STU

12:00 - 12:15

Na hrane medzi technológiou a umením

Boris Vaitovič — Fu TUKE

12:15 - 12:30

Základy využitia CNC pre ateliérové práce na FU TUKE

Dušan Šuch — Fu TUKE

12:30 - 13:30

Prestávka na obed

13:30 - 14:00

Antropocénna skamenelina

Michal Machcinik, Michal Mihaľák — Fu TUKE

14:00 - 15:00

Návšteva Labu na strojníckej fakulte

15:00 - 16:00

Návšteva RobLabu na fakute umení

16:00 - 16:15

Záver 

Vedecký výbor

Doc. Ing. Ján Kanócz ,CSc.

Doc. Ing.arch. Juraj Koban ,PhD.

Ing.arch. Michal Mihaľák

Ing.arch. Miroslava Javoríková

Ing.arch. Viktor Karľa

PaedDr. Mgr.art. Boris Vajtovič ,ArtD.


client
client
client
client
client
client